Naar Asamankese / To Asamankese

English below

Wat zullen we vandaag doen? Gisteravond hebben we met Isaac overleg gehad over de bouw op Homeland Oyoko. Er moet nog zoveel voorbereid worden dat het Stef en mij handig lijkt om in de buurt een huis te huren, als we aan het project gaan beginnen. Dat vindt Isaac zonde van het geld. In Asamankese woont zijn moeder en daar is nog plek in huis. Waarom gaan jullie daar niet eens kijken? Asamankese ligt tussen anderhalf en twee uur rijden van Oyoko vandaan. In eerste instantie lijkt dat voor ons niet logisch. Al brainstormend komen er verschillende mogelijkheden. We kunnen natuurlijk ook investeren in een goede auto en dan dagelijks wat verder rijden. Dat is misschien goedkoper en een betere investering. Laten we inderdaad naar Asamankese gaan. Paakow en Emmanuel gaan mee. Ook een moeder en dochter, die nu de mogelijkheid hebben om naar hun familie te gaan. Vanavond trakteren wij op pizza want morgen vliegen we naar huis. ‘En ook als we niet naar huis vliegen eten we toch vanavond pizza’, roep ik erachteraan.

Ook deze weg gaat door de bergen en is mooi om te rijden. Bij Aburi buigt de weg naar het westen en gaan we via Nsawam naar Asamankese. Ook hier is veel farm-land, net als op de weg van Koforidua naar Atimpoku. Aan deze weg liggen verschillende ananasplantages en zien we een plantage met rubberbomen. Na een uur en drie kwartier komen we op plaats van bestemming. Het regent een beetje. Het is best lekker want in Accra is het veel te droog en stoffig.

Het huis is leuk maar om daar een paar maanden per jaar te verblijven, ik weet het nog niet. We hebben in ieder geval de plek gezien en kunnen het meenemen in onze toekomstplannen.

De moeder van Isaac neemt ons mee naar een cacaofarm, een eindje verderop. Het is een mooie plek met grote bomen. Er wordt wat over en weer gepraat in Twi. De medewerkers vinden het niet fijn om ons een rondleiding te geven vanwege het Coronavirus. Jammer maar begrijpelijk. We gaan daar niet moeilijk over doen.

Op de terugweg stoppen we bij een benzinestation waar ook iets te eten is, er staan diverse mogelijkheden op het raam aangekondigd. Sandwiches, French fries, Fried rice met kip en enkele lokale gerechten. Als we de deur openmaken staan er 2 tafeltjes met stoeltjes. Even zakt de moed in de schoenen maar het blijkt dat we boven kunnen zitten. Dat ziet er meer als een wegrestaurant uit. We besluiten Jolof met kip te eten, er wordt namelijk niks anders geserveerd. We zijn gewend dat de menukaart niet klopt met wat aangeboden wordt. Het duurt erg lang voordat we het eten krijgen maar, het is heerlijk. Het was het wachten waard. We checken tijdens het wachten onze vlucht en ineens is de vlucht gewijzigd van vijfentwintig maart naar 27 maart. Ik begin mijn geduld te verliezen maar daar schiet ik niks mee op. Uitademen en loslaten, dat is het enige wat zin heeft. De terugreis is rustig. Er is al veel minder verkeer op de weg dan voor het Corona-tijdperk. Politieposten doen niet moeilijk. Dat deden ze al niet maar nu wordt er ook nauwelijks gecontroleerd. Ook bij het tolhuisje als je Accra binnen komt is geen auto te bekennen. We rijden naar de pizzeria en bestellen 4 grote pizza’s. Ze worden thuis bezorgd. Weer een nieuwigheidje in Ghana.

What shall we do today? Last night we talked to Isaac about construction activities on Homeland Oyoko. There is still so much that need to be prepared, so Stef and I think it would be handy to rent a house nearby, when we start the project. Isaac thinks that is a waste of money. His mother lives in Asamankese and there is still room in the house. Why don’t you go and have a look? Asamankese is between an hour and a half and two hours drive from Oyoko. At first that does not seem logical to us. As we brainstorm there are several possibilities. Of course, we can also invest in a good car and then drive a bit further every day. That might be cheaper and a better investment. Let us indeed go to Asamankese. Paakow and Emmanuel will join us. A mother and daughter, who now have the possibility to go to their family, join us as well. Tonight, we’ll treat ourselves to pizza because tomorrow we’ll fly home. “And even if we don’t fly home we’ll still eat pizza tonight,” I say.

This road also goes through the mountains and is nice to drive. At Aburi the road bends to the west and we go via Nsawam to Asamankese. Here is also a lot of farmland, just like along the road from Koforidua to Atimpoku. On this road there are several pineapple plantations and we see a plantation with rubber trees. After an hour and three quarters we arrive at our destination. It is raining a bit. It is quite nice because in Accra it is way too dry and dusty. The house is nice, but I don’t know about staying here a couple of months a year. At least we have seen the place and we can take it with us in our future plans.

Isaac’s mother takes us to a cacao farm, a little further away. It is a beautiful place with big trees. There is some talking in Twi. The employees do not like to give us a tour because of the Coronavirus. Too bad but understandable. We are not going to make a problem about that.

On the way back we stop at a gas station where you can also buy something to eat, there are several options announced on the window. Sandwiches, French fries, Fried rice with chicken and some local dishes. When we open the door there are 2 tables with chairs, but we go and sit upstairs. Here it looks more like a roadside restaurant. We decide to eat Jolof with chicken, there is nothing else served. We are used to the fact that the menu does not match what is on offer. It takes a very long time before we get the food, but it is delicious. It was worth the wait.

We check our flight while waiting and suddenly the flight has changed from 25 March to 27 March. I start to lose my patience but that does not help me. Breathe out and let go, that is the only thing that makes sense. The journey back is quiet. There is already much less traffic on the road than before the Corona era. Police stations take things easy. They already did that, but now there are hardly any checks either. Even at the tollbooth when you enter Accra there is no car to be seen. We drive to the pizzeria and order 4 large pizzas. They are delivered at home. Another development in Ghana.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.