Weer geen vlucht / Again no flight

English below

Als ik het nieuws vanuit Nederland volg dan kan het niet anders dan dat ook in Ghana nog het een en ander verwacht kan worden. De eerste maatregel is er al, geen samenscholingen groter dan vijfentwintig personen. Dus geen kerkdiensten en begrafenis- of trouwceremonies. Zus Ama is gisteravond nog gekomen en is vannacht blijven slapen. Ze wil ons nog gedag zeggen voordat we de zesentwintigste gaan vliegen. Ik zou tot eind april blijven en Ama had zich daar duidelijk op verheugd. ‘Ik moest huilen’ zei ze, ‘toen ik hoorde dat je eerder naar huis gaat. Stomme Corona. Het gooit alleen maar roet in het eten’. Ja, dat doet het. Het is balen dat ik eerder naar huis moet. Toch ben ik heel blij dat ik het niet wist voordat ik ging. Nu heb ik bijna heel de familie gezien en daar heb ik enorm van genoten. Dát nemen ze me niet meer af!

Thuis organiseren Isaac en Lucy een kleine dienst voor hun eigen kerkgemeenschap. Het is mooi te zien dat ze zorg hebben voor elkaar en toch de ‘regels’ in acht nemen. ’s Middags komt er een leerkracht die 3 examenleerlingen bijles geeft. Buiten en allemaal keurig op een meter afstand van elkaar (in Nederland geldt anderhalve meter).

Ondertussen horen we dat onze vlucht weer gewijzigd is. Nu van zesentwintig maart naar vijfentwintig maart. Dit was de dag waarop Stef oorspronkelijk zou vliegen en waarnaar ik de eerste keer mijn ticket had omgeboekt. We zijn het spoor bijster maar er is niemand die antwoord kan geven op deze vragen dus we laten het van ons af glijden. We gaan vliegen op vijfentwintig maart!

When I follow the news from the Netherlands, I am sure that Ghana will not have a lucky escape either. The first measure is already there, no gatherings larger than twenty-five people. This means no church services and funeral or wedding ceremonies. Sister Ama came last night and stayed the night. She wants to say hello to us before we fly back on the twenty-sixth. I was supposed to stay until the end of April and Ama was clearly looking forward to that. I had to cry,” she said, “when I heard you were going home early. Stupid Corona. It throws a spanner in the works”. Yes, it does. It sucks that I have to go home early. Still, I am glad I had no clue before I left. Now I have almost seen the whole family and I have enjoyed it a lot. Corona will not take that away from me!

At home, Isaac and Lucy organize a small service for their own church community. It is nice to see that they take care of each other and still follow the ‘rules’. In the afternoon, a teacher comes and teaches 3 exam students. Outside and all neatly at a meter distance from each other (in the Netherlands one and a half meter applies).

Meanwhile, we hear that our flight has changed again. Now from the twenty-sixth of March to the twenty-fifth of March. This was the day on which Stef would originally fly back and to which I had rebooked my ticket in the first place. We lost track, but there is no one who can answer our questions so we let it go. We are going to fly on the twenty-fifth of March!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.