Het Quashie School Project heeft als doel om leer­lingen in Ghana een vervolg­oplei­ding of een beroeps­oplei­ding te laten vol­gen en ze hierin zelf een keu­ze te laten ma­ken. Dit bete­kent mini­maal 6 jaar (finan­ciĆ«le) onder­steu­ning en per­soon­lijke bege­lei­ding voor het kind en, waar nodig, de ou­ders. De basis van waar­uit het Quashie School Project han­delt is, niet het uit het hoofd le­ren van infor­matie, niet het klaar­stomen voor de maat­schap­pij, niet het klakke­loos vol­gen wat voor­geschre­ven is, maar een kind vol­ledig tot bloei laten ko­men. Ieder kind kan zijn levens­droom vol­ledig voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen.

Voor deze per­soon­lijke ont­wikke­ling biedt Home­land Oyoko een plek waar leer­lingen na school met el­kaar en met ons in con­tact kun­nen blij­ven. Dit kan zijn door mee te hel­pen op het erf of in het guest­house. Er komt een liefde­vol team dat klaar staat om vra­gen te beant­woorden en onder­steu­ning te bie­den. Ook ou­ders en docen­ten zijn van harte wel­kom. Persoon­lijke ontwikke­ling is een gezamen­lijk pro­ces en ont­staat van­uit ver­bin­ding met je omge­ving.

Lees de persoonlijke verhalen van Adwoa en andere leerlingen

 

 

   

 Volg ons op Facebook