We kunnen ze niet missen!

Sommige donateurs onder­steu­nen al van­af het be­gin in 2002. Sa­men heb­ben we 4 zus­sen een beroeps­oplei­ding kun­nen ge­ven en bij­scho­ling aan vol­wasse­nen gere­geld. Op dit mo­ment stude­ren er 4 neef­jes en 1 nicht­je. Tussen­door wer­den ook ande­re pro­jecten opge­start zoals het opknap­pen van het huis van Dad­dy in 2002, het bou­wen van een kippen­schuur in 2005, hulp bij het op­starten van een chop-bar voor een zus in 2008, kip­pen en var­kens voor b(r)oer Kwa Egyei in 2010, een Sinter­klaas klompjes­actie in 2016, een smart­phone-actie en een school­reisje voor de Quashie School Project-leer­lingen in 2018.

Ook zijn wij blij met de inzet van:

Stichting Adwuma Ye voor de financiële bij­drage bij iedere ver­kochte New Cooking Bag via New Cooking Bag en meer.
CathDesign.nl voor finaniële en gra­fische onder­steu­ning en het bou­wen van deze web­site.
Dancing Voices voor hun bene­fiet con­cert­en.
De Dames van de Zijden Draad voor de ver­rassings­dona­ties.
New Cooking Bag en meer voor de ver­koop van pro­ducten via mark­ten en face­book.
Ekoplaza Haren voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
Het Ekohuis Eelde voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
Kloetje Klei voor onder­steu­ning via ver­koop van raku ge­stookte beel­den.
Changespirators voor hun onder­steu­ning in per­soon­lijke ont­wikke­ling in Neder­land en Ghana.
De Guldenroede Loppersum voor onder­steu­ning bij (markt)­acti­vitei­ten.
Boerderij­winkel Bij de Molen Dalfsen voor onder­steu­ning via ver­koop van de New Cooking Bag.
RCHL-Tekst-Vertaling voor het ver­talen van de web­site en Face­book posts.
Praktijk Pure Touch voor de finan­ciële dona­ties.
Stenden University of Applied Sciences Emmen voor de finan­ciële bij­drage door een school­actie.
Kunstspel voor de finan­ciële bij­drage.
Protestantse Gemeente Hoogkerk voor hun finan­ciële bij­drage.
Fysio Helmond voor finan­ciële bij­drage vol­was­senen onder­wijs.

 

Hiervoor allen harte­lijk dank! Louisa spreekt namens de Quashie Kids:

 

En een specia­le dank aan de foto­grafen

Adwoa Quashie, Ampofo Richard, Geri Marinussen, Isaac Darko Mensah, Jans Dekker, Karin Cox, Liz de Kort, Lucy Darko Mensah Quashie, Margreet Carpaij, Marieke Molenaar, Moniek Jacobs, Stef Jacobs.

 

Dankzij alle bewuste en onbe­wuste kiek­jes heb­ben we een kleur­rijke web­site!

 

 

 Volg ons op Facebook