Homeland:

 

 Volg ons op Facebook

 

De droom verwezenlijken

MoniekHomeland Oyoko gaat veel meer wor­den dan alleen een plek voor de Quashie-familie­leden. Het wordt een familie­plek in de breed­ste zin van het woord. Een plek voor al­le men­sen die zich ver­bonden voe­len met het Quashie School Project. Een plek voor creati­viteit, bezin­ning en ver­binding.

In onze droom staat er een guest­house, een ate­lier, zijn er dag­tochten en retrai­tes moge­lijk, is er ver­binding tus­sen gas­ten en perso­neel, wordt er ge­bouwd en ge­werkt met vrij­willigers uit Neder­land en scholie­ren uit Ghana en...

In 2020 gaan Stef en ik weer naar Ghana voor een volgen­de stap.

 

 Volg ons op Facebook