Homeland:

 

 Volg ons op Facebook

 

De omgeving

kinderenOyoko is een klein dorp, in het New-Juaben Municipal Dis­trict, in de Eastern Region van Ghana onge­veer op 4 km af­stand van de regio­nale hoofd­stad Koforidua*. Ge­baseerd op de ge­gevens van 2000 heeft Oyoko 6400 inwo­ners waar­van 30% kinde­ren tus­sen 6 en 18 jaar zijn. De mees­te inwo­ners leven van land­bouw, slechts een enke­ling werkt in de publie­ke sec­tor. Onge­veer 70% van de bevol­king in Oyoko zijn Asantes. De meest gespro­ken loka­le taal in Oyoko is Akan (Twi). Engels is de voer­taal in Ghana. Vlak­bij Oyoko lig­gen de heilige berg Obuo Tabri, het Volta meer met de Akosombo Dam, de water­vallen Akan Falls en Boti Falls en de Umbrella Rock. In Oyoko valt er jaar­lijks gemid­deld 125 tot 300 cm neer­slag bij een tempera­tuur tussen de 20 en 32 gra­den Cel­sius.

* Volgens mondelinge tradi­tie dankt Koforidua zijn naam aan een Akan-man Kofi Ofori, die zijn hut on­der een enor­me mahonie­boom had ge­bouwd. Deze boom bood onder­dak aan ver­moeide boe­ren die na een dag hard wer­ken terug­kwamen van hun land. Na ver­loop van tijd werd het gebruike­lijk voor de boe­ren om te zeg­gen dat ze onder de boom van Kofi Ofori zou­den gaan rus­ten. In Akan (Twi) is het woord voor boom "dua". Een samen­voe­ging van de naam en de boom van Kofi Ofori wordt daarom 'Koforidua'. Dames uit Koforidua staan ​​in de volks­mond bekend als Koforidua Flowers.

Bron Wikipedia. Meer informatie over Ghana nl.wikipedia.org/wiki/Ghana

 

 

 Volg ons op Facebook