Leerlingen

 

 Volg ons op Facebook

 

Naast lessen hebben we ook andere taken

YawDear Auntie Moniek,

Het is lang geleden sinds ik u een briefje schreef. Lucy ver­telt me regel­matig dat ik moet schrij­ven maar ik was nog niet in de gelegen­heid. Nu, tij­dens mijn vakan­tie heb ik tijd om te schrij­ven en kan ik meer infor­matie over mezelf geven.

Deze vakan­tie is niet zo ontspan­nen als mijn vorige vakan­tie. Op school geven ze extra lessen op maan­dag, dins­dag en woens­dag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Daar­na ga ik mijn moe­der hel­pen met fruit verko­pen. Deze draag ik dan in een mand op mijn hoofd. Het geld dat we ver­dienen, is bedoeld voor het huis­houden. Ook help ik mijn oma iedere zater­dag op de boerde­rij. U snapt dat het een druk­ke vakan­tie voor mij is.

Inmid­dels ga ik naar het 2e jaar van Senior High. Op school hebben we naast de lessen ook andere taken zoals het her­inrichten en schoon­maken van het lokaal en het wie­den van de buiten­plaats.

Auntie, ik ben erg blij met de onder­steu­ning die u mij geeft en ik hoop dat die blijft. Voor mijn ou­ders is het erg moei­lijk om mij te onder­steunen. Soms voel ik me erg ver­drietig als ze mij geen eten en basis­benodigd­heden kunnen geven. Auntie, ik vertel dit niet zodat u mij alles moet geven. Ik vertel het alleen zodat u een reĆ«el beeld hebt van het leven dat ik leef.
 

Kind regards,

Yaw

 


Geschreven op 15-jarige leeftijd.

 

 

 Volg ons op Facebook